CÁCH LÀM NHIỆM VỤ GIANG SƠN CỰU Y. Cấp tối thiểu: 38

★ QUYỂN 1Cấp 38 nhận nhiệm vụ tứ tượng (địa tâm) – ra hoang mạc 1 đánh sa hồn kiếm Bút ký bị rách – Hên nó cho nhanh – xui nó... Xem thêm »